PROGRAMACIÓ EDUCATIVA 2023-24PROGRAMACIÓ EDUCATIVA DAC 2023-2024


L’equip de del Departament d’Animació Cristiana ha d’orientar l’Acció Pastoral de l’escola en el marc del Caràcter propi i promoure l’ensenyament religiós escolar, el diàleg fe-cultura-vida, motivar la trobada amb l’experiència de Déu i totes les activitats complementàries i extraescolars de caràcter específicament evangelitzador i solidari.

El Departament d’Animació Cristiana amb el recolzament de tot el professorat i dels pares ha de vetllar per fer realitat la dimensió cristiana de l’educació, sabent que seguir el model de Jesús en l’actualitat és un anar contracorrent. És per això que el Departament, donant un caire de modernitat i creativitat en tot el que es fa,  col·labora en fer de la nostra Escola una escola diferent motivant i animant a tota una sèrie d’activitats que fan realitat els nostres objectius.

 OBJECTIUS GENERALS 

 1. Afavorir espais de reflexió i interiorització per aconseguir una comunitat educativa compromesa, des d’una visió cristiana de la justícia i la solidaritat.

 2. Dinamitzar la participació dels alumnes en la vida de l’escola i en la transformació del nostre entorn.

 3. Impulsar la interioritat i avivar l’experiència de Jesús.

 4. Promoure la formació en tots els seus àmbits com a procés de recerca i trobada.

 5. Potenciar la pastoral extraescolar des dels grups missioners.


OBJECTIUS ESPECÍFICS


 1. Oferir espais i mitjans pel coneixement de Crist i la formació cristiana.  

 2. Potenciar els valors marcats en el Projecte Educatiu adequats a cadascuna de les etapes i cicles. 

 3. Cultivar actituds que afavoreixin la vivència de l’Evangeli: pau, escolta, respecte, solidaritat, justícia.

 4. Oferir a tota la comunitat educativa motius d’esperança i estimular la seva tasca. 

 5. Oferir espais i eines per a desenvolupar la capacitat d’interiorització que tenim les persones, per tal d’arribar a establir una nova relació amb un mateix, amb els demés, amb el món i amb el Transcendent. 

 6. Potenciar la pregària com a moment de trobada amb un mateix i amb Déu. Tenir cura d’aquest espai per tal d’educar als nostres alumnes en el silenci que possibilita l’escolta. 

 7. Descobrir Maria, Mare del Carmel, com a model i exemple de resposta a la crida de Déu. Ella anima la nostra vida de fe, esperança i amor, ens ensenya a obrir-nos a la Paraula de Déu, a viure en gratuïtat i estar atents a les necessitats dels nostres germans.

 8. Recolzar la tasca dels professors de religió oferint-los els mitjans i materials necessaris. 

 9. Oferir mitjans i espais per expressar i celebrar la fe, educant en la diferència per tal de viure-la com a do i motiu d’alegria.

 10. Implicar el màxim possible a tots els professors, a cada claustre en tota la tasca i projectes del Departament d’Animació Cristiana

 11. Donar a conèixer la figura del P. Francesc Palau i Quer, fundador de la congregació de gnes. Carmelites Missioneres, promovent activitats que possibilitin fer propera la seva persona i la seva tasca.

 12. Donar a conèixer la figura de Sta. Teresa de Jesús, fonamental en el carisma de  les carmelites missioners, promovent activitats que possibilitin el coneixement de la seva persona i la seva tasca.

 13. Dinamitzar el Comitè de solidaritat de ​​l’escola composat per professorat i alumnes de 6è d’EP i ESO.

 14. Dinamitzar els Grups Missioners, els grups de fe de l’escola.